اخبار

آیا نیازی به آبیاری درختان در زمستان هست؟

/getting

در زمستان، یک درخت ممکن است خشک، ساکن و بی روح به نظر برسد اما در زیر زمین فعال است و تغییرات شیمیایی کنترل کننده خوابِ زمستانی خود را مدیریت می‌کند.